О НАМА


Социјално-економски савет општине Рума је основан Споразумом о оснивању, делокругу и начину рада Социјално-економског савета општине Рума, дана 30.09.2013 године као трипартитно тело састављено од:

представника Општинског већа општине Рума,
репрезентативног синдиката: Савеза самосталних синдиката општине Рума и
репрезентативног удружења послодаваца: Уније послодаваца Руме са седиштем у Руми.

Социјално-економски савет општине Рума уписан је у Регистар локалних савета у Министарству рада и социјалне политике под редним бројем 20,дана 07.11.2013.
Решење о упису локалног савета у Регистар Министарства рада,запошљавања и социјалне политике Број 110-00-00644/2013-02 донето је 12.11.2013.
Савет је своју прву седницу, пре уписа у Регистар локалних савета ,одржао 29.02.2012.год. Савет је основан као независни трипартитни орган ради успостављања и унапеђења социјалног дијалога о питањима од значаја за остваривање економских и социјалних слобода и права човека, матеијалног, социјалног и економског положаја запослених и послодаваца и услова љиховог живота и рада, развоја културе преговарања и подстицања и подстицања мирног решавања колективних радних спорова,развоја демократије и издавања часописа,брошура и других публикација из делокруга рада Савета. Савет има својство правног лица. Седиште Савета је у Руми,Главна 139.

Савет броји девет чланова:
– три представника Општинског већа општине Рума,
– три представника Савеза самосталних синдиката општине Рума
– три представника Уније послодаваца Руме

Председавајући Савета бира се на годину дана, наизменично сваки социјални партнер.

Copyright © 2020 Социјално-економски савет општине Рума. Made by CNT